Kết quả:

Kết quả Giải Golf Gia đình hội viên 2015 in Kết quả giải đấu at 27/01/2015 14:10

I.Giải thưởng chính:                
 Bess Gross…………...…ĐOÀN VĂN NAM… …………Gross……74………...………  
Bảng  A:Cắt -2                  
1. Champion…………...…ĐÀO QUANG TRỊNH…………………………………………………...……………..
Gross Score:.………..78.….……… Handicap….…10…...…...Net Score……68……...……….
2. 1st Runer Up ………….ĐÀO QUANG TRƯỜNG..……………………………………………………...…………
Gross Score:.……….80..….……….Handicap….…9…...…...Net Score……71……...……….
3. 2nd Runer Up ………….NGUYỄN VĂN TÁM..……………………………………………………...…………
Gross Score:.………83...….……  Handicap….…12…...…...Net Score…71………...……….
Bảng B:Cắt -3                    
1. Champion…………...…NGUYỄN SỸ TÌNH…………………………………………………...……………..
Gross Score:.………..86.….………. Handicap….17……...…...Net Score……69……...……….
2. 1st Runer Up …………..VI QUỐC TUẤN.……………………………………………………...…………
Gross Score:.……….88..….……… Handicap….……17...…...Net Score……71……...……….
3. 2nd Runer Up ……………TRẦN QUANG VINH……………………………………………………...…………
Gross Score:.………..88.….………... Handicap….…16…...…...Net Score……72……...……….
Bảng C :Cắt -4                  
1. Champion…………...……ĐÀO VĂN CẢNH………………………………………………...……………..
Gross Score:.………..88.….………... Handicap….…19…...…...Net Score……69……...……….
2. 1st Runer Up …………...…NGUYỄN TRẦN LANH…………………………………………………...…………
Gross Score:.………..100.….………... Handicap….…30…...…...Net Score……70……...……….
3. 2nd Runer Up …………...…NGUYỄN CÔNG HÁT…………………………………………………...…………
Gross Score:.…………95….………... Handicap….…23…...…...Net Score………72…...……….
Bảng Nữ:                    
1. Champion…………...………DƯƠNG THỊ KIM NGÂN……………………………………………...……………..
Gross Score:.…………105….………... Handicap….…36…...…...Net Score……69……...……….
2. 1st Runer Up …………...…NGUYỄN THỊ LOAN…………………………………………………...…………
Gross Score:.…………96….………... Handicap….……25...…...Net Score……71……...……….
3. 2nd Runer Up …………...…NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH…………………………………………………...…………
Gross Score:.…………107….………... Handicap….……36...…...Net Score……71……...……….
Bảng Khách Mời:System 36                
1. Champion…………...………NGUYỄN SƠN HÀ……………………………………………...……………..
Gross Score:.………89...….………... Handicap….…18…...…...Net Score………71…...……….
2. 1st Runer Up …………...……PHẠM MINH NAM………………………………………………...…………
Gross Score:.……….96..….………... Handicap….…23…...…...Net Score………73…...……….
3. 2nd Runer Up …………...……NGUYỄN VĂN THUẬN………………………………………………...…………
Gross Score:.……….96.….………... Handicap….…22…...…...Net Score………74…...……….
II. Kỹ Thuật:                    
Nearest to the pin #03:……...……MARTIN KLEPETKO………………….…………………………………………
Nearest to the pin #06:……...……NGUYỄN BÙI AN………………….…………………………………………
Nearest to the pin #12:……...……VŨ MINH HIỀN………………….…………………………………………
Nearest to the pin #17:……...……NGUYỄN VĂN HẠNH………………….…………………………………………
Nearest to the line #01:……...……NGUYỄN ĐÌNH DẬU………………….…………………………………………
Longest Drive Cho Nam # 14:…….ĐOÀN VĂN NAM..……………………….…………………………………
Longest Drive Cho Nữ # 16:………NGUYỄN BÍCH HẰNG……………………….…………………………………
right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”