Kết quả:

Kết quả Giải Golf Hữu nghị Việt Hàn 2015 in Kết quả giải đấu at 26/08/2015 13:35

I.Main Prizes:                                      
Division A:                                          
1. Champion…………..NGUYỄN VĂN TÁM.……………………………………………………...……………..
Gross Score:.………..85.….………... Handicap….…12…...…...Net Score…………73...……….
2. 1st Runer Up …………NGUYỄN CAO MINH...……………………………………………………...…………
Gross Score:.………..85.….………... Handicap….……12...…...Net Score………73…...……….
3. 2nd Runer Up ……………NGUYỄN SỸ TÌNH……………………………………………………...…………
Gross Score:.………..88.….………... Handicap….……15...…...Net Score………73…...……….
Division B:                                          
1. Champion……………ĐÀO VĂN HÒA……………………………………………………...……………..
Gross Score:.……….85..….………... Handicap….…20…...…...Net Score………65…...……….
2. 1st Runer Up ………….LEE JAE IL..……………………………………………………...…………
Gross Score:.……….88..….………... Handicap….……22...…...Net Score………65…...……….
3. 2nd Runer Up …………...…KIM KWANG YOUL…………………………………………………...…………
Gross Score:.…………86….………... Handicap….……18...…...Net Score………68…...……….
Division C:                                          
1. Champion…………...…HOÀNG THANH HẢI…………………………………………………...……………..
Gross Score:.………..88.….………... Handicap….……18...…...Net Score…………70...……….
2. 1st Runer Up ……………TRỊNH QUANG SỬ……………………………………………………...…………
Gross Score:.………...…88.………... Handicap….……17...…...Net Score…………71...……….
3. 2nd Runer Up ……………ĐOÀN DUY LINH……………………………………………………...…………
Gross Score:.…………89….………... Handicap….…18…...…...Net Score………71…...……….
Division Lady:                                        
1. Champion……………HO HEE RAN……………………………………………………...……………..
Gross Score:.……….81..….………... Handicap….……15...…...Net Score…………66...……….
2. 1st Runer Up …………...…DƯƠNG THỊ KIM NGÂN…………………………………………………...…………
Gross Score:.…………98….………... Handicap….……32...…...Net Score…………66...……….
3. 2nd Runer Up …………...……HA THỊ PHƯƠNG LOAN………………………………………………...…………
Gross Score:.…………90….………... Handicap….……17...…...Net Score…………73...……….
Team  NAME / GROSS TOTAL RESULT
Việt Nam ĐOÀN VĂN NAM NGUYỄN VĂN BẠCH TRẦN ĐỨC HIẾU 250 Champion - Giải nhất
81 81 88
Korea JANG JOO SUNG LIM KI TAE LEE YONG OCK 258 1st runner up - Giải nhì
83 89 86
II. Novelty Prizes                                      
Nearest to the pin #03:……...……PHẠM KHẮC TUẤN………………….…………………………………………
Nearest to the pin #06:……...……BÙI THANH SƠN………………….…………………………………………
Nearest to the pin #12:……...……KIM JEONG MI………………….…………………………………………
Nearest to the pin #17:……...……TRẦN HUY QUANG………………….…………………………………………
Longest Drive  # 14:……...………NGUYỄN BÙI AN……………….…………………………………………..
Nearest to the line for lady #01:……...…SHIN YOUN MEE…………………….…………………………………………
Nearest to the line for Man  #01:……...…TRẦN QUANG KHANH…………………….…………………………………………
right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”