Kết quả:

Kết quả Haiphong Open Golf Championship 2015 in Kết quả giải đấu at 10/11/2015 11:21

I.Giải Thưởng Chính:

             

 Best Gross………ĐOÀN VĂN NAM…………Gross……………...……………..

Bảng Net :

                 

1. Giải Nhất………….VŨ ĐỨC LONG..……………………………………………………...……………..

Gross Score:.………78...….………... Handicap….…9…...…...Net Score………69…...……….

2. Giải Nhì ………….ĐÀO QUANG TRƯỜNG..……………………………………………………...…………

Gross Score:.……80...….………... Handicap….…8…...…...Net Score………72…...……….

3. Giải Ba ……………NGUYỄN ĐÌNH DẬU……………………………………………………...…………

Gross Score:.…………86….………... Handicap….…12…...…...Net Score………74...……….

Bảng A :

                 

1. Giải Nhất……………LÊ HÙNG NAM……………………………………………………...……………..

2. Giải Nhì ………….NGUYỄN NGỌC KHÔI..……………………………………………………...…………

3. Giải Ba ……………ĐẶNG HỒNG ANH……………………………………………………...…………

Bảng B :

                 

1. Giải Nhất…………...…DƯƠNG THANH TÙNG…………………………………………………...……………..

Gross Score:.…………78.………... Handicap….……10...…...Net Score…………..68.……….

2. Giải Nhì ……………ĐỖ TRUNG THIỆN…………………………………………………...…………

Gross Score:.…………80….………Handicap….…..12…....Net Score……… … …68…...……….

3. Giải Ba …………...…PHẠM KHẮC TUẤN…………………………………………………...…………

Gross Score:.…………81….……….Handicap….….13…....Net Score…………….68…...……….

Bảng Khách Mời :

               

1. Giải Nhất……………NGUYỄN THỊ BÌNH……………………………………………………...……………..

Gross Score:.………..86.….………... Handicap….…15…...…...Net Score………71…...……….

2. Giải Nhì ……………KIM KWANG YEOL……………………………………………………...…………

Gross Score:.………..86.….………... Handicap….…15…...…...Net Score………71…...……….

3. Giải Ba …………...…VŨ CHÍ DÂN…………………………………………………...…………

Gross Score:.……….87..….………... Handicap….…16…...…...Net Score………71…...……….

II:GIẢI KỸ THUẬT

           

Nearest to the pin # 03:……...………BAEG IN JAI……………….…………………………………………

Nearest to the pin # 06:……...………LÊ ĐỨC KỲ…………….…………………………………………

Nearest to the pin # 12:……...………VŨ NGỌC SINH……………….…………………………………………

Nearest to the pin # 17:……...………NGUYỄN DŨNG TIẾN……………….…………………………………………

Longest Drive # 14:……...………… VŨ ĐỨC LONG…………….…………………………………………..

Nearest to the line #01:……...……….BAE JUN HO……………….…………………………………………

right_news_2.categoryname
Lịch thi đấu
in Lịch thi đấu at

Dự kiến chúng tôi tổ chức giải Demo với lịch thi đấu Demo. Xin mời mọi hội viên vào đây để cập nhật lịch thi đấu vì có thể thay đổi trước đó 1 tuần.