TẠM HOÃN GIẢI GOLF HOA PHƯỢNG ĐỎ 2021 in Tin tức at 11/05/2021 10:44


 UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

 
   

 

 

 


Số:           /TB - SVHTT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


       

   Hải Phòng, ngày        tháng 5 năm 2021

           

             

 

 

 

                 

  

                                                  THÔNG BÁO

               V/v tạm dừng tổ chức giải Golf Hoa Phượng Đỏ năm 2021

 
   

 

 

Ngày 19/4/2021, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Điều lệ số 11/ĐL - SVHTT về việc tổ chức giải Golf Hoa Phượng Đỏ năm 2021. Giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Golf Hải Phòng phối hợp tổ chức, trong đó thời gian tổ chức giải vào ngày 09/5/2021 tại sân Golf BRG Ruby Trees Đồ Sơn.

Thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương và thành phố tại các văn bản: Công điện số 570/CĐ - TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid  19; Công điện số 1407/CĐ  - BVHTTDL ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Thông báo số 184 - TB/TU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19; Thông báo số 164/TB - UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Hội nghị phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Sở Văn hóa và Thể thao và Hội Golf Hải Phòng thông báo tạm dừng tổ chức giải Golf Hoa Phượng Đỏ năm 2021; Giải sẽ được tổ chức vào một thời điểm khác (dự kiến vào ngày 30/5/2021).

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tới Hội golf Hải Phòng , Ban tổ chức giải đấu, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện; các câu lạc bộ, các vận động viên tham dự giải, các nhà tài trợ...được biết để triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

­

   Nơi nhận:

- UBND TP (để b/c);

- Giám đốc Sở (để b/c);

- Hội Golf Hải Phòng;

- Phòng VHTT các quận, huyện;

- Trung tâm VHTTTT các quận, huyện;

- Các CLB, cá nhân tham dự giải;

- Các đơn vị tài trợ;

- Ban tổ chức, trọng tài và các đơn vị tài trợ;

- Lưu: VT, P.QLTDTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Thị Tô Trang

right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”