GIÁ GOLF ƯU ĐÃI CHO HỘI VIÊN in Giá golf ưu đãi cho hội viên at 27/12/2016 14:59

I.  MỨC PHÍ CHƠI GÔN ƯU ĐÃI DÀNH CỦA SÂN GOLF CHÍ LINH CHO HỘI VIÊN HỘI GOLF HP

1- Ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6  (phí áp dụng cho 18 hố gôn).

- Phí Sân Cỏ & Phí Caddy: 1,155,000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu một trăm năm mươi  năm nghìn Việt Nam Đồng)

- Phí xe điện: 672.000 VND (xe điện 2 chỗ) (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi hai nghìn Việt Nam Đồng)

2- Ngày cuối tuần, ngày lễ, ngày tết (phí áp dụng cho 18 hố gôn).

- Phí Sân Cỏ & Phí Caddy: 1,890,000VNĐ (Bằng chữ: Một triệu tám trăm chín mươi nghìn Việt Nam Đồng)

- Phí xe điện: 672.000 VND/xe điện 2 chỗ (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi hai nghìn Việt Nam Đồng)

II.  MỨC PHÍ CHƠI GÔN ƯU ĐÃI CỦA SÂN GOLF SÔNG GIÁ DÀNH CHO HỘI VIÊN HỘI GOLF HẢI PHÒNG

1- Ngày thứ 3 và thứ năm trong tuần từ tháng 12/2016 đến tháng 2/2017  (phí áp dụng cho 18 hố gôn).

- Phí Sân Cỏ & Phí Caddy: 1,300,000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu ba trăm nghìn Việt Nam Đồng)

- Phí xe điện: 700.000 VND (xe điện 2 chỗ) (Bằng chữ: Bảy trăm nghìn Việt Nam Đồng)

  Ngày thứ 2, 4 và 6 trong tuần từ tháng 12/2016 đến tháng 2/2017 (phí áp dụng cho 18 hố gôn).

- Phí Sân Cỏ & Phí Caddy: 1,700,000VNĐ (Bằng chữ: Một triệu bảy trăm nghìn Việt Nam Đồng)

-  Phí xe điện: 700.000 VND (xe điện 2 chỗ) (Bằng chữ: Bảy trăm nghìn Việt Nam Đồng)

2- Ngày thứ 3 và thứ năm trong tuần từ tháng 03/2017 đến tháng 05/2017  (phí áp dụng cho 18 hố gôn).

- Phí Sân Cỏ & Phí Caddy: 1,200,000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu hai trăm nghìn Việt Nam Đồng)

- Phí xe điện: 700.000 VND (xe điện 2 chỗ) (Bằng chữ: Bảy trăm nghìn Việt Nam Đồng)

  Ngày thứ 2, 4 và 6 trong tuần từ tháng 03/2017 đến tháng 05/2017 (phí áp dụng cho 18 hố gôn).

- Phí Sân Cỏ & Phí Caddy: 1,600,000VNĐ (Bằng chữ: Một triệu bảy trăm nghìn Việt Nam Đồng)

-  Phí xe điện: 700.000 VND (xe điện 2 chỗ) (Bằng chữ: Bảy trăm nghìn Việt Nam Đồng)

3- Ngày thứ 3 và thứ năm trong tuần từ tháng 05/2017 đến tháng 09/2017  (phí áp dụng cho 18 hố gôn).

- Phí Sân Cỏ & Phí Caddy: 1,100,000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu một trăm nghìn Việt Nam Đồng)

- Phí xe điện: 700.000 VND (xe điện 2 chỗ) (Bằng chữ: Bảy trăm nghìn Việt Nam Đồng)

  Ngày thứ 2, 4 và 6 trong tuần từ tháng 05/2017 đến tháng 09/2017 (phí áp dụng cho 18 hố gôn).

- Phí Sân Cỏ & Phí Caddy: 1,700,000VNĐ (Bằng chữ: Một triệu bảy trăm nghìn Việt Nam Đồng)

-  Phí xe điện: 700.000 VND (xe điện 2 chỗ) (Bằng chữ: Bảy trăm nghìn Việt Nam Đồng)

right_news_2.categoryname
Lịch thi đấu
in Lịch thi đấu at

Dự kiến chúng tôi tổ chức giải Demo với lịch thi đấu Demo. Xin mời mọi hội viên vào đây để cập nhật lịch thi đấu vì có thể thay đổi trước đó 1 tuần.